<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">


Kurs

Offentlig upphandling för leverantörer

8 maj kl 9.00-16.00, distansutbildning via Teams, 5 900kr exkl. moms

utbildning-kurs1@4x-8-Feb-05-2024-12-06-53-7943-PM

 


Vad innehåller kursen?
Kursen redogör för grunderna i upphandlingslagarna. Vi tar itu med direktupphandlingar, upphandlingar över och under tröskelvärdet, förnyade konkurrensutsättningar och dynamiska inköpssystem. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna framställa egna konkurrenskraftiga anbud.

 

Målsättning
Efter avslutad utbildningsdag kommer ni att ha förvärvat grundläggande kunskaper och insikter om anbudsprocessen för att granska förfrågningar och självständigt kunna framställa konkurrenskraftiga anbud.

 

Vem vänder sig utbildningen till?
Företagsledare och säljare som strävar efter att etablera affärsrelationer med den offentliga sektorn, liksom alla medarbetare inom organisationen som på något sätt är inblandade i företagets anbudsprocess.

Grundkurs, inga förkunskaper krävs. 

 

Kursinnehåll:

 • Kan man göra goda affärer och samtidigt följa LOU?
 • Avsikten och bakgrunden med offentlig upphandling.
 • Jobba proaktivt – så ser du till att få med gynnande krav som ökar dina möjligheter att vinna.
 • Lagens uppbyggnad (rättsprinciper & procedurregler).
 • Regler för undantag – sälj mer med hjälp av lagens undantag.
 • Genomgång av samtliga tröskelvärden och hur dessa ska beräknas.
 • Upphandlingsförfaranden – vilka finns och när får de användas?
 • Annonseringsregler.
 • Avtalsrätt – vilka regler gäller vid avtalssignering och avtalstolkning.
 • Överprövningar, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.
 • Så läser du upphandlings dokumenten som ett proffs.
 • Så skapar och lämnar du ett vinnande anbud.
 • Att använda frågor och svar till sin egen fördel.
 • Offentlighetsprincipen – ett ofrånkomligt hjälpmedel för anbudsgivare.
 • Ramavtal, dynamiska inköpssystem, inköpscentraler och annan samordnad upphandling.
 • Vilka krav får man ställa i en upphandling
 • Tidsfrister i offentlig upphandling.
 • Hur ska jag kommunicera i en offentlig upphandling.
 • Egen försäkran - ESPD.
 • Vad får man utvärdera - Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.
 • Poängmaximera dina anbud – enkla tips för att få högsta poäng.

Efter genomförd utbildning utdelas digitalt diplom.


Utbildningsledare Per Werling
Upphandlingsjurist, Antirio

Upphandlingsjurist, författare och expert inom offentlig upphandling.

Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor och anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.


per1@4x (kopia) (1)