<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">


Kurs

Upphandlingsjuridik för anbudsgivare: en djupdykning i den svenska upphandlingslagen

16-17 april kl 9.00-16.30, distansutbildning via Teams, 19 000kr exkl. moms

diplomerad@4x-8

 


Inbjudan
Vi är glada att bjuda in dig till en unik och avancerad kurs. Denna kurs är skräddarsydd för att erbjuda dig en omfattande förståelse för upphandlingslagstiftningen och den har aldrig tidigare erbjudits leverantörer i offentlig upphandling.


Inledning

Under kursens gång kommer du få en fördjupad förklaring av upphandlingslagen och dess avgörande roll för framgångsrik affärsverksamhet. Vår erfarna kursledare kommer att diskutera vikten av att förstå upphandlingslagens olika aspekter.

Kursens Struktur och Innehåll
Kursen kommer att struktureras genom 16 detaljerade moduler där varje modul fokuserar på en specifik del av upphandlingslagen och dess tillämpning. Nedan följer en översikt över några av de ämnen som kommer att behandlas.

Kursinnehåll

 • Introduktion
  • Välkomst och presentation av kursledaren
  • Vikten av att förstå upphandlingslagen för framgångsrik affärsverksamhet
  • Översikt av kursens struktur och innehåll

 • 1. Lagens Innehåll, Tillämpningsområde och Definitioner
  • Innehållet i lagens första kapitel
  • Definitioner och tolkning av centrala begrepp
  • Tillämpningsområdet och undantag från förvaltningslagen
  • Tröskelvärden och värdet av en upphandling

 • 2. Blandad Upphandling
  • Förståelse för blandade kontrakt och dess olika former
  • Tilldelning av delbara och odelbara blandade kontrakt
  • Hantering av blandade kontrakt med inslag av upphandling inom försörjningssektorerna

  • Översikt av undantag från lagens tillämpningsområde Upphandling inom försörjningssektorerna och undantag för olika tjänster Hantering av intern upphandling och undantag för specifika områden

 • Undantag från Lagen
  • Översikt av undantag från lagens tillämpningsområde
  • Upphandling inom försörjningssektorerna och undantag för olika tjänster
  • Hantering av intern upphandling och undantag för specifika områden 
 • 4. Allmänna Bestämmelser
  • Principer för offentlig upphandling
  • Rätten att delta och begränsning av anbudssökande
  • Annonsering och offentliggörande av upphandlingar
  • Reserverad upphandling och CPV-nomenklaturen

 • 5. Tröskelvärden och Upphandlingsförfaranden
  • Tillämpliga tröskelvärden och värdet av en upphandling
  • Översikt av olika upphandlingsförfaranden
  • Genomgång av öppet förfarande, selektivt förfarande, och konkurrenspräglad dialog

 • 6. Elektroniska Metoder för Upphandling
  • Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner
  • Användning av elektroniska kataloger
  • Administrativa avgifter och säkerhet vid elektronisk kommunikation
 • 7. Tekniska Krav och Annonsering
  • Fastställande och kommunikation av tekniska specifikationer
  • Annonsering av upphandlingar och inbjudan till anbudssökande
  • Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten och krav på anbudssökande

 • 8. Tidsfrister för Anbudsansökningar och Anbud
  • Fastställande av tidsfrister för olika upphandlingsförfaranden
  • Elektroniska anbud och förlängning av tidsfrister
  • Hantering av påskyndat förfarande

 • 9. Kommunikation, Information till Leverantörer och Dokumentation
  • Kommunikation med leverantörer och användning av elektroniska medel
  • Öppnande av anbud och information till leverantörer
  • Dokumentationskrav och bevarande av handlingar

 • 10. Uteslutning av Leverantörer och Kvalificering
  • Frivilliga och obligatoriska uteslutningsgrunder
  • Kvalificeringskrav och leverantörers åberopande av andra företags kapacitet
  • Egen försäkran

 • 11. Utvärdering av Anbud och Tilldelning av Kontrakt
  • Tilldelningskriterier och viktning
  • Livscykelkostnader och hantering av onormalt låga anbud
  • Beslut om att inte tilldela kontrakt i vissa fall

 • 12. Fullgörande av Kontrakt
  • Särskilda villkor för fullgörande och arbetsrättsliga villkor
  • Ändringar av kontrakt och ramavtal
  • Beräkning av kontraktets värde före en ändring

 • 13. Projekttävlingar och Annonspliktiga Upphandlingar
  • Principer och annonsering av projekttävlingar
  • Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena
  • Dialog och förhandling i upphandlingar

 • 14. Direktupphandling och Riktlinjer
  • Tillämpningsområdet för direktupphandling
  • Principer för direktupphandling och annonsering
  • Riktlinjer och dokumentation för direktupphandling

 • 15. Avtalsspärr, Överprövning och Skadestånd
  • Allmänna bestämmelser om avtalsspärr och undantag
  • Överprövning och handläggning i domstol
  • Möjlighet till skadestånd

 • 16. Upphandlingsskadeavgift och Tillsyn
  • Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
  • Tillsynsprocessen och föreläggande 

 • Avslutning (5 minuter)
  • Sammanfattning av huvudpunkter
  • Möjlighet för deltagare att ställa frågor
  • Uppmaning till vidare studier och tillämpning av kunskapen

 

Nivå: Avancerad. Krävs grundläggande kunskaper om offentlig upphandling

Tillfälle: Online via Teams, 16 april kl. 9.00-16.30 samt 17 april 9.00-16.30

Efter avslutat kurs: Efter genomgången kurs kommer deltagaren bli diplomerad anbudsgivare.
Utbildningsledare Per Werling
Upphandlingsjurist, Antirio

Upphandlingsjurist, författare och expert inom offentlig upphandling.

Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor och anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.


per1@4x (kopia) (1)