<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Allmänna villkor för abonnemang av informationstjänst avseende upphandlingar

Giltigt fr.o.m. 2021-11-02

Ladda ner villkor som pdf

1. Allmänt
1.1 Dessa Allmänna Villkor avseende Abonnemang av Informationstjänster från Pabliq (”Allmänna Villkor”) tillämpas av Antirio AB (”Pabliq”) vid kunds abonnemang av informationstjänster från Pabliq (registrerat särskilt företagsnamn av Antirio AB 556533–8133).
1.2. För en del abonnemang kan särskilt avtalade villkor gälla, som helt eller delvis ersätter de allmänna villkoren. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande eller annars framgå av Orderbekräftelsen. För försäljning av andra produkter, såsom konsult- och utbildningstjänster gäller andra allmänna villkor.
1.3 Samtliga Användare ska vid första inloggning i Informationstjänster (definierat nedan) godkänna dessa allmänna villkor.
1.4 Dessa Allmänna villkor gäller oavsett på vilken plattform Pabliq tillhandahåller sina Informationstjänster. Informationstjänsternas innehåller kan komma att ändras med tiden i takt med att Pabliq utvecklar sina tjänster.
1.5 Med Avtal(-et) förstås i dessa Allmänna Villkor varje individuellt avtal mellan Kunden och Pabliq om tillhandahållande av informationstjänster. Dessa Allmänna Villkor samt Orderbekräftelse utgör en integrerad del av varje sådant avtal.
1.6 Med Informationstjänster förstås i dessa Allmänna Villkor de Informationstjänster där Kunden uppdragit Pabliq att tillhandahålla information om offentliga upphandlingar i enlighet med den/de användarprofil/er som skapats av/för Kunden, innehållande material såsom upphandlingsannonser och i förekommande fall tillhörande upphandlingsdokument, kompletteringar, tilldelningar, domar, lagtext och andra texter och liknande som Pabliq tillhandahåller Kunden, och som framgår närmare av och specificeras i Orderbekräftelsen.
1.7 Med ”Användaren” förstås i dessa Allmänna Villkor en eller flera enskild(a) fysisk(a) personer som enligt överenskommelse och uppgift i Orderbekräftelsen ska få använda Informationstjänster.
1.8 Med ”Kunden” förstås Pabliqs avtalspart i Orderbekräftelsen.
1.9 Med ”Plattform” förstås ett digitalt medium genom vilket Pabliq tillhandahåller sina Informationstjänster. Det kan vara en hemsida, applikation eller liknande.

 

2. Kundens nyttjanderätt
2.1 Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv rätt att nyttja Informationstjänster under i Orderbekräftelsen angiven avtalstid och för det antal Användare som angivits i Orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för Användarens användning av Informationstjänsterna.
2.2 Vidare ger Pabliq Användaren rätt att använda Informationstjänster för eget bruk inom ramen för Kundens näringsverksamhet genom att söka i Informationstjänster med användande av tillhandahållna sökmetoder och läsa innehåll, skriva ut samt lagra information elektroniskt, under förutsättning att Användaren respekterar följande begränsningar. a) Innehåll i Informationstjänster får inte vidareförsäljas, upplåtas, uthyras eller mångfaldigas eller göras tillgängligt från aktuell plattform för syftet att förmedla innehållet till allmänheten eller till en tredje part som står utanför avtalsförhållandet. Användaren äger dock rätt att i skälig omfattning vidarebefordra en begränsad mängd innehåll till annan, inklusive tredje part, i den mån det är förenligt med vad som anges i punkterna b) till c) nedan. b) Användare, får inte använda Informationstjänster på sätt som strider mot ett normalt bruk av densamma eller på ett sätt som oberättigat, utan objektivt godtagbara skäl, kränker Pabliqs intressen i och till Informationstjänster. c) Informationstjänster får inte användas i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller annan tillämplig lagstiftning. Vad som sagts ovan i punkten 2.2 innebär bland annat (men inte uteslutande) att Informationstjänster inte får användas för ändamålet att bygga upp parallella databaser varigenom Kunden eller Användaren helt eller delvis återanvänder innehållet i Informationstjänster. Vid tveksamhet huruvida användning av Informationstjänster för visst ändamål är förenligt med punkten 2.2 ska Kunden be om Pabliqs tillåtelse innan Kunden påbörjar den aktuella användningen.
2.3 I det fall Pabliq misstänker att Kunden bryter om de regler som gäller för nyttjandet av Tjänsterna, kan Pabliq komma att stänga av Kunden från åtkomst till Tjänsterna.
2.4 Användaren får inte låna ut eller överlåta sina användaruppgifter till annan person. Endast vid de tillfällen Användaren inte längre är anställd äger Kunden rätt att byta Användare.

 

3. Tillhandahållande av Informationstjänster
3.1 Informationstjänster tillhandahålls Kunden online via internet. Informationstjänster kan tillhandahållas på olika plattformar såsom exempelvis, men inte uteslutande, via webbsida eller applikation. Tillgång erhålls först efter inloggning av Användare. Kunden ombesörjer tillgång till internet och övrig tekniskutrustning som krävs för tillgång till Informationstjänster.
3.2 Användaridentitet och lösenord som behövs för inloggning är personlig. Kunden ska vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, däribland IT-säkerhetsåtgärder, för att tillse att användaridentiteter och lösenord förvaras med största säkerhet och att tredje part är hindrad från att olovligen åtkomma dessa. Kunden ska informera Användare om att användaridentitet och lösenord inte får spridas och ska hållas hemliga.
3.3 Under avtalstiden har Pabliq rätt att helt eller delvis stänga ned Informationstjänster för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Pabliq strävar efter att i förväg meddela, via någon av Pabliqs kontaktkanaler eller plattformar, om planerad begränsning av tillgänglighet.
3.4 Teknisk support och användarsupport (”Support”) avseende Informationstjänster, tillhandahålls kostnadsfritt av Pabliq, eller av tredje part för Pabliqs räkning, normalt på vardagar och under kontorstid. Information om Supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m. finns på någon av Pabliqs plattformar.

 

4. Pabliqs behandling av personuppgifter
4.1 Under avtalstiden kommer Pabliq att behandla personuppgifter avseende Användare hos Kunden. Dessa personuppgifter kan exempelvis innefatta kontaktuppgifter, behörighet och andra uppgifter som Pabliq får del av inom ramen för Avtalet. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra genomförande av parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet. Kunden åtar sig att informera samtliga Användare om Pabliqs behandling enligt punkten ovan. Ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter framgår av Antirio AB:s, org.nr. 556533-8133, Personuppgiftspolicy.
4.2 För den händelse registrerad Användare, eller annan tredje part riktar krav mot Pabliq på grund av Pabliqs behandling av personuppgifter ska Kunden hålla Pabliq fullt ut skadeslös för sådana krav som följer av att Kunden inte efterföljt detta avtal.

 

5. Informationsriktighet
5.1 Uppgifterna i Informationstjänster har sammanställts av Pabliq och har sitt ursprung i offentliga uppgifter, dvs. offentliga handlingar och allmänna handlingar. Pabliq återger uppgifterna utan möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifterna.

 

6. Immateriella rättigheter
6.1 Upphovsrätt och samtliga övriga immateriella rättigheter inkluderat databasrättigheter i och till Informationstjänster tillkommer Pabliq eller dess licensgivare. Kunden erhåller endast en licens att använda Informationstjänster i enlighet med Avtalet. Informationstjänsterna åtnjuter därutöver en rätt av sitt eget slag, när de (i) innehåller ett stort antal uppgifter eller (ii) är resultatet av en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering i anskaffning, granskning eller presentation av i databasen ingående uppgifter, s.k. databasskydd. Denna rätt är en ensamrätt för den som skapat databasen att framställa exemplar av databasen och göra den tillgänglig för allmänheten. Med stöd av denna rätt kan Pabliq förbjuda utdrag eller återanvändning av innehållet i databasen och intrång i denna ensamrätt kan föranleda såväl straffansvar som skadeståndsskyldighet.

7. Avgift och betalning


7.1 Kunden är skyldig att erlägga i Orderbekräftelsen angivna avgifter för all användning av Informationstjänster.
7.2 Tillgången till Informationstjänster debiteras, om inte annat skriftligen avtalats, enligt vid var tidpunkt gällande prislista. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (moms) enligt gällande lag.
7.3 Avgiften faktureras helårsvis i förskott, såvida inte annat skriftligen avtalats. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
7.4 Pabliq förbehåller sig rätten att ändra i Avtalets angivna abonnemangsavgifter för Informationstjänster. Ändring av abonnemangsavgifter sker normalt i samband med att en avtalsperiod löper ut och abonnemanget förlängs (t.ex. vid utgången av en tolvmånadersperiod). När Avtalet förlängs gäller vid var tid gällande listpris för Informationstjänster.
7.5 Pabliq får också ändra abonnemangsavgifter för Informationstjänster under pågående avtalsperiod, genom att skriftligt meddela Kunden minst tre (3) månader innan prisförändringen träder i kraft. Om Kunden inte accepterar ändringen, har Kunden möjlighet att säga upp Avtalet för att upphöra den dag prisförändringen träder i kraft. En uppsägning ska vara skriftlig och måste vara Pabliq tillhanda senast fjorton (14) dagar innan prisförändringen träder i kraft. Förbiser Kunden denna frist är Kunden bunden av Avtalet och prisförändringen.

 

8. Rätt att ändra
8.1 Pabliq har rätt att ensidigt ändra Avtalets villkor och innehåller i de Informationstjänster som tillhandahålls samt sättet för tillhandahållande. Kunden är införstådd med och accepterar att följande förändringar kan komma att ske: a) den teknik som behövs för användning av Informationstjänster under avtalstiden. b) förändringar i Informationstjänsters innehåll. c) förändringar i Avtalets villkor.
8.2 Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder som tidigast ikraft trettio (30) dagar efter underrättelsen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden har Kunden möjlighet att säga upp Avtalet för att upphöra den dag ändringen träder i kraft. En uppsägning ska vara skriftlig och måste vara Pabliq tillhanda senast fjorton (14) dagar innan prisförändringen träder i kraft. Förbiser Kunden denna frist är Kunden bunden av Avtalet och ändringen.

9. Avtalstid och hävning
9.1 Avtalet gäller, om inte annat avtalats, från i Orderbekräftelsen angivet datum i tolv (12) månader. Avtalet förlängs automatiskt, om inte annat avtalats, med tolv (12) månader i sänder om det inte sägs upp skriftligen minst en (1) månad före avtalstidens utgång. Vid förlängning av Avtalet tillämpas Pabliqs vid var tid gällande allmänna villkor och avgifter enligt prislista.
9.2 Om endera parten vidtar åtgärder i strid mot lag eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars skäligen kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
9.3 Vardera part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot Avtalet och inte rättar sig inom trettio (30) dagar efter mottagandet av skriftlig rättelseanmaning. Om Kunden eller Kundens Användare bryter mot reglerna om användning av Informationstjänster, ska detta alltid anses som ett sådant väsentligt avtalsbrott som nämns i denna punkt.
9.4 Pabliq förbehåller sig rätten att neka abonnemang till och därtill säga upp Avtal till omedelbart upphörande med, fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt bedriver med Pabliq konkurrerande verksamhet.

10. Ansvarsbegränsning och befrielsegrund
10.1 Pabliqs ansvar för skador eller förluster är begränsat till direkta skador som vållats Kunden till följd av Pabliqs vårdslöshet vid tillhandahållande av Informationstjänster. Indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje part ersätts inte. Pabliqs ersättningsansvar är maximerat till ett belopp uppgående till av Kunden erlagd abonnemangsavgift under maximalt de senaste tolv (12) månaderna.
10.2 Under inga omständigheter ska Pabliq vara ansvarig för förlust av data eller för kostnader hänförliga till skador på Kundens informationsteknik till följd av användning av Informationstjänster eller i anledning av innehållet i Informationstjänster.
10.3 Om Pabliq förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtal med anledning av hinder utanför Pabliqs kontroll som Pabliq inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ingående av Avtalet och vars följder Pabliq inte heller skäligen kunde ha unviktit eller övervunnit såsom, men inte uteslutande, IT-haveri, allvarlig smittspridning, epidemi, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, ändrad lagstiftning, inbrott, dataintrång, förstörd data, avbrott i energiförsörjning samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.
10.4 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av i punkt 10.3 angiven omständighet, får Part skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

11. Sekretess
11.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga samtycke publicera eller på annat sätt delge tredje part information om Informationstjänster eller om den andra partens affärsförhållanden som är eller kan antas vara konfidentiella, dock med undantag för; a) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom någon av parternas brott mot Avtalet, b) information, som part behörigen har förvärvat av tredje part utan åläggande om sekretesskyldighet, c) information, som part, utan att vara föremål för sekretessåtagande, hade kännedom om när parten mottog denna från den andra Parten. Som konfidentiellt ska alltid betraktas individuellt avtalade priser eller särskilda villkor liksom användaridentiteter och lösenord. Sekretesskyldigheten i denna punkt 11.1 gäller för Parterna även efter det att detta Avtal har upphört att gälla, dock som längst under tre (3) år från Avtalets upphörande.
11.2 Vid brott mot detta sekretessåtagande har Pabliq för varje enskild överträdelse rätt att av Kunden erhålla ett vite för varje överträdelse motsvarande 50 000 kr. I det fall uppkommen skada överstiger vitesbeloppet, har Pabliq rätt att kräva Kunden på ersättning därutöver.

12. Reklamation och fel i Informationstjänster
12.1 Pabliq åtar sig att tillhandahålla Informationstjänsten i enlighet med den beskrivning som framgår av gällande Orderbekräftelse och dessa allmänna villkor.
12.2 I det fall Kunden upplever att Informationstjänsten inte stämmer överens med sådana uppgifter om Informationstjänsten som lämnats i Orderbekräftelsen eller dessa allmänna villkor, ska Kunden skriftligen reklamera felet till Pabliq. Kunden förlorar sin rätt att åberopa att Informationstjänsten är felaktig i det fall Kunden inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som kommer Pabliq tillhanda över (1) en månad från det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet, anses vara en reklamation som har skett försent men följden att Kunden har gått miste om sin eventuella rätt till ersättning för gällande fel.
12.3 När Kund har gjort en giltig reklamation av ett fel för vilket Pabliq ansvarar har Pabliq rätt att välja på vilket sätt Kunden ska kompenseras för felet.

13. Överlåtelse och övrigt
13.1 Kunden får inte utan ett skriftligt godkännande från Pabliq överlåta Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter härunder. Pabliq har rätt att överlåta Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter härunder till tredje part. Sker en sådan överlåtelse kommer Kunden att underrättas om detta på ändamålsenligt sätt.
13.2 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska minsta möjliga jämkning ske.

 

14. Tillämplig lag och tvist
14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter
Antirio AB, org.nr. 556533–8133 (nedan Antirio) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy gäller för alla som kommer i kontakt med Antirio för att använda våra produkter och tjänster. Policyn gäller för samtliga av Antirios plattformar och affärsområden. Denna policy gäller även för samarbetspartners och underleverantörer som avser att ingå eller som har ett kommersiellt avtal med Antirio. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen behandlas samt vilka rättigheter du har. Genom att använda våra produkter eller tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna policy.

Vi behandlar dina personuppgifter i enligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan Dataskyddsförordningen), och tillämplig nationell lagstiftning. Antirio tillhandahåller tjänster och produkter till juridiska personer d.v.s. myndigheter, bolag eller föreningar. I det följande kallas dessa för ”Kunder”. Antirios tjänster användas av fysiska personer inom Kundernas organisation. I det följande kallas dessa för ”Användare”. Användare har ett personligt ”Användarkonto” hos Antirio. Antirios tjänster kan tillhandahållas via olika plattformar. Med ”Plattform” förstås ett digitalt medium genom vilket Antirio tillhandahåller sina tjänster. Det kan vara en hemsida, applikation eller liknande.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella och/eller sociala identitet är personuppgifter.

 

Var är en behandling av en personuppgift?Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering. Det saknar betydelse om hanteringen sköts manuellt eller automatiserat.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Uppgifter som du själv eller ditt ombud lämnar till oss Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress när du registrerar ett Användarkonto hos oss, när du anmäler dig till våra utskickstjänster såsom nyhetsbrev eller bokar utbildning, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. När du använder någon av våra plattformar kan vi samla in personuppgifter via cookies som du accepterat. Uppgifter från andra källor Vi behandlar också personuppgifter som du lämnat till Antirios systerbolag Antirio system AB, org.nr. 556583-2374, då systerbolagen delar kundregister med varandra. Antirio kan även komma att behandla kunduppgifter i form av kontaktuppgifter som du lämnat till en av Antirios samarbetspartners. Information om Antirios vid var tid gällande samarbetspartners finns på någon av Antirios plattformar.

Varför vi behandlar personuppgifter


Antirio behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt erbjuda en optimal upplevelse av de produkter och tjänster som Antirio erbjuder. Uppgifterna används dels vid informationsspridning om träffade avtal, dels vid all kommunikation mellan avtalsparter. Anbudsmeddelanden, frågor & svar, eventuella kompletteringar av underlaget samt tilldelningsbesked och avtalsförändringar m.m. är exempel på sådan kommunikation. Antirio behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. För att kunna erbjuda dig tjänster eller produkter som Antirio tillhandahåller eller som Antirios systerbolag eller samarbetspartners tillhandahåller. Antirio behandlar också dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra bokföringsrättsliga skyldigheter samt för att kunna tillvarata våra intressen i det fall en tvist skulle uppkomma.

 

Behandling för vilken Antirio är personuppgiftsansvarig

Antirio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer: Besöker någon av våra plattformar och accepterar cookies. När du registrerar ett Användarkonto på någon av Antirios plattformar. När du bokar någon av våra utbildningar. Har kundtjänst- och supportärenden hos oss. När du lämnar oss privata kontaktuppgifter i syfte att ingå eller fortsätta ett samarbete med oss. Antirio är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som anförtrotts oss av tredje part, såsom från ett systerbolag inom koncernen eller från en samarbetspartner. Den tredje parten är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker hos denne men när uppgifterna har överlämnats till oss är Antirio personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom de medel och för de ändamål som Antirio har bestämt. Utöver detta kan Användarna i sina anbud eller upphandlingar samt i Pabliqs plattformar tillföra egna personuppgifter genom uppladdning av information. För sådana uppgifter blir Antirio personuppgiftsbiträde. Kunden, Användaren företräder, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Användaren tillför i anbud eller upphandlingar samt i Pabliqs plattformar.

 

Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig
Kunden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. Antirio är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Kunden att se till att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i dataskyddslagen iakttas. Kunden är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som Användare tillför den plattform som Antirio tillhandahåller. I dessa situationer är det Kunden som har bestämt ändamålen och medlen för behandlingen. Ett exempel på detta kan vara när en Användare i sitt anbud bifogar ett CV innehållande personuppgifter. Ett annat exempel kan vara uppgifter avseende ansvariga personer i en upphandling.

 

Förhållandet till offentlighetsprincipen
Offentliga upphandlingar och tillkommande anbud till svenska myndigheter utgör som huvudregel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut av dessa myndigheter. Personuppgiftsansvariga har därför små möjligheter att radera eller rätta felaktig personuppgift i sådana handlingar.

 

Vilka vi delar personuppgifter med
Vi delar kundregister med Antirios systerbolag Antirio system AB, org.nr. 556583-2374. Systerbolaget är självständigt personuppgiftsansvarigt för behandlingen som sker hos dem. Vi kan även komma att dela dina kunduppgifter i form av kontaktuppgifter med våra samarbetspartners. Information om Antirios vid var tid gällande samarbetspartners finns på någon av Antirios plattformar. Våra samarbetspartners är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker hos dem. Uppgifter som du lämnar till oss via några av våra kontaktvägar kan vi komma att dela med våra mjukvaruleverantörer då uppgifterna du lämnar till oss sparas i ett system som tillhandahålls av en tredje part. Våra mjukvaruleverantörer är våra personuppgiftsbiträden och de behandlar dina personuppgifter i enlighet med de lagliga grunder och ändamål som vi redogjort för i denna policy. Vi kan komma att dela de personuppgifter du lämnat till oss, i någon av våra plattformar eller vid kontakt med oss, med inhyrd konsult hos Antirio. Våra inhyrda konsulter är våra personuppgiftsbiträden och de behandlar dina personuppgifter i enlighet med de lagliga grunder och ändamål som vi redogjort för i denna policy. Vi ställer krav på samtliga som vi delar dina personuppgifter med att de skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna policy och Dataskyddsförordningen. Vi arbetar aktivt med uppgiftsminimering och delar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Vi kan komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift med en utomstående tredje part som då är självständigt personuppgiftsansvarig. Detsamma gäller då Antirio måste dela dina personuppgifter med en tredje part då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva Antirios rättsliga intressen.

 

Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller med det bolag du företräder.
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom vår bokföringsskyldighet.
- Då vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter, såsom (i) i marknadsföringssyfte för våra, vårt systerbolags eller våra samarbetspartners produkter och tjänster, (ii) för att hantera inkommande mail, (iii) för att bevaka vår rätt om det pågår en juridisk process och (iv) för statistikändamål.
- Då personuppgiftsbehandlingen inte har stöd av någon annan av de rättsliga grunderna i Dataskyddsförordningen och du har lämnat ditt samtycke till en specifik behandling för ett särskilt ändamål.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig eller med det bolag du företräder. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Uppgifter kan även komma att sparas för en kortare tid efter att du avslutat ett avtal med oss, detta i statiskändamål. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som inte behövs i vår dagliga verksamhet avskiljs och förvaras på digital plats med begränsad åtkomst. Räkenskapsinformation såsom följesedel och faktura sparas i sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Uppgifter för vilka Kunden är självständigt personuppgiftsansvarig kan Användaren själv när som helst radera, ändra och underhålla. Detta avser uppgifter som Användaren själv tillför den plattform som Antirio tillhandahåller.

 

Var behandlas personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. För det fall att vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att mottagaren skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.

 

Vilka rättigheter har du
-Rättelse och tillgång till dina uppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat. Du ansvarar själv för de uppgifter du lämnar i våra plattformar, här kan du alltid ändra uppgifterna själv. Är det istället så att en uppgift om dig är felaktig, där vi är personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss för rättelse. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Som Användare kan du enkelt se de flesta uppgifter vi behandlar om dig, genom att logga in på någon av våra plattformar och granska vilka uppgifter som registrerats i din profil. Du kan även själv ändra/radera samtliga av dessa uppgifter. Personer som har ett Användarkonto på Antirio har enligt Dataskyddslagen rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig (d.v.s. ett registerutdrag), där Antirio är personuppgiftsansvarig, som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen och ska göras i pappersform.

-Återkalla samtycke med framtida verkan
Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.

-Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning d.v.s. där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen.

-Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

-Begränsa behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

-Dataportabilitet
Om du själv vill kunna lagra och använda de personuppgifter vi behandlar om dig eller om du vill att dessa personuppgifter flyttas till någon annan personuppgiftsansvarig, har du rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet till överflyttning gäller bara personuppgifter du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycker eller med anledning av vårt avtal.

-Rätt att lämna klagomål
Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på info@antirio.com. Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Vilket ansvar och rättigheter har Antirio?
Antirio ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska Antirio behandla personuppgifter för vilka Antirio är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. Antirio äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Antirio är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Antirio enligt avtal. Antirio ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som Antirio har anlitat.

Om du vill veta mer
Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på info@antirio.com Antirio AB, org. nummer 556533–8133, med adress Gårdsvägen 18, 169 70 Solna, telefonnummer: 08-50 11 90 00, som är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

Hör gärna av er om ni behöver mer info eller förtydliganden.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på någon av våra plattformar. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

Ladda ner villkor som pdf

 

 

 

 

Senaste nytt

Vi har expertisen som vi mer än gärna delar med oss av.

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras