<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Alla leverantörer som önskar delta i en offentlig upphandling uppmanas att visa att de är inskrivna i yrkes- eller handelsregistret, det vill säga att företaget överensstämmer med de villkor som föreskrivs i EU-medlemsstaten där företaget är etablerat.

Vad är yrkes- eller handelsregistret?

Yrkesregister
I sverige finns det inget yrkesregister likt det som avses i LOU-direktivet. Alla svenska leverantörer bör därför svara nej i ESPD-formuläret (del IV, punkt A) när frågan om leverantören är inskriven i ett yrkesregister ställs.

Handelsregister
Istället för yrkesregister har sverige ett antal handelsregister, det vill säga aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (för den nyfikne se LOU-direktivet bilaga XI).

I länder utanför sverige kan det däremot finnas yrkesregister, därför bör alltid utländska leverantörer undersöka vilka motsvarande yrkes- eller handelsreigster som finns i det landet företaget är etablerat.