<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

GPA

Vad står förkortningen för?

GPA står för Government Procurement Agreement

 

Vad är GPA för något?

GPA är ett avtal som avser offentliga upphandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen, WTO. Avtalet tecknades redan 1979 men ett reviderat avtal trädde i kraft 6 april 2014.

 

Vad är syftet med avtalet?

Den grundläggande principen är principen om icke-diskriminering av utländska produkter eller leverantörer. Enligt avtalet ska avtalsländerna garantera samma bemötande gentemot inhemska och utländska leverantörer. Avtalet syftar också till att göra förordningar, förfaranden, lagar och praxis rörande offentlig upphandling mer öppen.

 

Vilka villkor gäller?

Bland annat öppenhet i förfarandena, tröskelvärden, tidsfrister, besvärsförfaranden, upphandlingsförfaranden och förpliktelser gällande överlåtelse av statistikuppgifter.