<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Avtalsspärr

Vad är avtalsspärr?

Avtalsspärr kallas den tidsfrist innan en upphandlande myndighet eller enhet får teckna avtal med vinnande leverantör.

 

Vad är syftet med en avtalsspärr?

Syftet är att ge möjlighet att pröva giltigheten i upphandlingar genom att ansöka om överprövning.

 

Hur lång är en avtalsspärr?

I de fall underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats elektroniskt till samtliga anbudsgivare i upphandlingen, är avtalsspärren 10 kalenderdagar.

I de fall då någon anbudsgivare får underrättelsen i annan form än elektroniskt, är avtalsspärren 15 kalenderdagar.

I vissa fall kan den upphandlande organisationen tillämpa en längre avtalsspärr, men den kan aldrig vara kortare än minst 10 eller 15 kalenderdagar från det att tilldelningsbeslutet skickats.