<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
Senaste nytt

Håll dig uppdaterad vad som händer i upphandlingssfären

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Urvalsupphandling

2024-01-04

Vad är urvalsupphandling?

En urvalsupphandling är en upphandling där alla leverantörer kan lämna anbud och den upphandlande myndigheten bjuder sedan in vissa av leverantörerna till anbudsgivningen.

Hållbar Upphandling

2021-03-26

Vad är hållbar upphandling?

Med hållbar upphandling menas att man inte bara ser till fördelarna för sin egen verksamhet utan för samhället i stort. Man tar hänsyn till miljön genom att ställa miljökrav på varor, man främjar de sociala villkoren genom att ställa krav på tjänster och entreprenader genom goda arbetsvillkor etc.  

Förlängd avtalsspärr

2021-03-26

Vad är förlängd avtalsspärr?

En förlängd avtalsspärr är när en leverantör har ansökt om överprövning vid förvaltningsrätten gällande en offentlig upphandling.

Överprövning

2021-02-26

När gör man en överprövning?

En överprövning kan man ansöka om som leverantör när man anser att den upphandlande organisationen har gjort något fel under upphandlingen.

Upphandlingsförordning

2021-02-26

Vad är upphandlingsförordningen?

I upphandlingsförordningen finns det bestämmelser om annonsering samt innehållet i individuella rapporter (2016:1162). Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till LUF, LOU, och LUFS gällande främst annonsering av offentlig upphandling.

Upphandlingsdokument

2021-02-26

Vad ska framgå i upphandlingsdokumenten?

I upphandlingsdokumenten ska det var tydligt vad som köps och vilka krav som ställs på det som ska köpas. Det ska även framgå hur man lämnar anbud och hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till.

Tröskelvärdesberäkning

2021-02-26

Vad är tröskelvärdesberäkning och vad innebär det?

En tröskelvärdesberäkning är en beräkning som alltid måste göras inför en upphandling för att se om upphandlingen överstiger tröskelvärdena och för att fastställa vilka bestämmelser i LOU som ska tillämpas.

Tilldelningsbeslut

2021-02-26

Vad innebär ett tilldelningsbeslut?

Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Alla som har deltagit i upphandlingen ska underrättas om tilldelningsbeslutet.

TED

2021-02-26

Vad står förkortningen för?

TED står för Tender Electronic Daily

Statens inköpscentral

2021-02-26

Vad är statens inköpscentral?

Statens inköpscentral är en avdelning vid Kammarkollegiet som upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter.

Skakrav

2021-02-26

Vad är ett skakrav?

Ett skakrav är precis som ordet “ska” antyder, det är ett krav som ska uppfyllas. Kravet ställs på leverantören eller produkten i en upphandling. Skakravet måste uppfyllas för att leverantören ska kunna tilldelas ett kontrakt.

NUTS-nomenklaturen (Nutskoder)

2021-02-26

Vad är NUTS-nomenklaturen?

Nomenclature of Units for Territorial Statistics, nomenklatur för statistiska territoriella enheter inom EU. NUTS-koderna används för att visa i vilken region en upphandling genomförs.

LUF

2021-02-26

Vad är LUF?

LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, är en lag i Sverige som reglerar köp för myndigheter och organisationers som är verksamma inom vatten, energi, posttjänster och transporter.

Gränsöverskridande intresse

2021-02-26

Vad betyder gränsöverstigande intresse?

Ett bestämt gränsöverstigande intresse betyder att det kan finnas leverantörer utomlands som har intresse av att delta i upphandlingen.

GPA

2021-02-26

Vad står förkortningen för?

GPA står för Government Procurement Agreement

Konkurrenspräglad dialog

2021-02-26

Vad är konkurrenspräglad dialog?

Upphandlingsförfarande där leverantörerna bjudits in (minimum tre stycken) att hålla en dialog med upphandlande myndigheten/enheten för att hitta en lösning som passar upphandlande myndigheten/enheten.

Innovationsupphandling

2021-02-26

Vad är innovationsupphandling?

Innovationsupphandling handlar om att den upphandlande organisationen uppmanar till innovation i sin upphandlingsprocess, genom att antingen efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Inköpssamverkan

2021-02-26

Vad innebär inköpssamverkan?

För att dela på de administrativa kostnaderna en upphandling innebär händer det att flera upphandlande myndigheter går samman för att dela på kostnaden.

Försörjningsområdet

2021-02-26

Benämning på det område som regleras av LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Detta ska skiljas från myndighetsområdet som regleras av LOU.

Förhandsannonsering

2021-02-26

Vad är förhandsannonsering?

Meddelande om de upphandlingar som upphandlande myndighet/enhet har planerat att genomföra.

Funktionsentreprenad

2021-02-26

Vad är Funktionsentreprenad?

En form av totalentreprenadupphandling där utföraren får ansvara för följderna och effekterna av de beslut som denne har möjlighet att fatta under projekteringen.

Frågor och svar

2021-02-26

Vad menas med Frågor och svar?

Samlingsnamn för den kommunikation som får ske mellan leverantör och upphandlande myndighet/enhet från det att förfrågningsunderlaget har publicerats till sista svarsdagen.

Öppen upphandling / öppet förfarande

2021-02-26

Vad är öppet förfarande?

Öppet förfarande är upphandlingar över EU:s tröskelvärde där alla leverantörer är välkomna att lämna anbud. Alla villkor måste vara angivna redan från start i upphandlingsdokumenten, därför får det aldrig ske någon förhandling i en öppen upphandling.

Diskvalificering

2021-02-23

Vad innebär diskvalificering?

När en leverantör inte uppfyller något av kvalificeringskraven och den upphandlande myndigheten/enheten diskvalificerar leverantören med hänvisning till detta, då kallas det inom offentlig upphandling för diskvalificering.

Annonsdatabas

2021-02-23

Vad är en annonsdatabas?

Alla offentliga upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet ska annonseras i en annonsdatabas som är reigstrerad enligt lagen om upphandlingsstatistik (2019:668).

B2G

2021-02-23

Vad är B2G?

B2G är en förkortning för affärer med myndigheter, alltså “business-to-government”.

Delad upphandling

2021-02-23

Vad är en delad upphandling?

En delad upphandling är precis som det låter; en upphandling som är uppdelad på två eller flera delar, där det finns möjlighet att lämna anbud på minst en av delarna.

Direktivstyrd upphandling

2021-02-23

Vad är en direktivstyrd upphandling?

Kort och gott är det en upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde och som omfattas av EU:s regler (EU:s direktiv).

Direkttilldelning

2021-02-23

Vad är en direkttilldelning?

När en upphandlande myndighet/enhet ingår kontrakt direkt utan någon konkurrensutsättning, kallas det för en direkttilldelning.

Direktupphandling

2021-02-23

Vad är en direktupphandling?

En direktupphandling är en upphandling som saknar formkrav på hur den ska genomföras.

Efterannonsering

2021-02-23

Vad innebär Efterannonsering?

En efterannonsering innebär att man har skyldighet att annonsera resultatet av en upphandling, med huvudsyfte att skapa insyn och transparens.

Elektronisk auktion

2021-02-23

Vad är en elektronisk auktion?

En elektronisk auktion kan användas vid slutet av en upphandling för att skapa ytterligare konkurrens mellan leverantörer.

Elektronisk signatur

2021-02-23

Vad är en elektronisk signatur?

Elektronisk signatur, eller e-signatur, är en digital underskrift som används för att underteckna handlingar och avtal helt elektroniskt.

Ekonomisk kapacitet

2021-02-23

Vad innebär ekonomisk kapacitet?

Har du någon gång läst eller lämnat ett anbud har du säkert sett att det ofta finns krav kring ekonomiska och finansiella omständigheter, den ekonomiska kapaciteten.

Avrop

2021-02-23

Vad är ett avrop?

Ett avrop är en tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal.

Elektronisk upphandling

2021-02-23

Vad är elektronisk upphandling?

Elektronisk upphandling, eller e-upphandling, är precis som det låter; en upphandling där alla delar sker helt elektroniskt.

EMAS

2021-02-23

Vad är EMAS?

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Förkortningen står för Eco Management and Audit Scheme.

Frivilliga uteslutningsgrunder

2021-02-23

Vad innebär frivilliga uteslutningsgrunder?

Det förekommer ibland situationer där myndigheter får, men inte måste, utesluta en leverantör. Det kan handla om en leverantör som gjort tidigare fel eller på annat sätt brustit i sina tidigare åtaganden, de kallas då för frivilliga uteslutningsgrunder.

Kontraktsvillkor

2021-02-23

Vad innebär kontraktsvillkor?

Kontraktsvillkor är de villkor som ska gälla under avtalstiden och där framgår det vilka rättigheter och skyldigheter myndigheten och leverantören har gentemot varandra. Hur uppdraget eller leveransen ska genomföras framgår också.

Beställare

2021-02-23

Vad är en beställare?

När det kommer till upphandling är beställaren det samma som köparen, det vill säga den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten. Beställare är många gånger endast en synonym för den som genomför upphandlingen.

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

2021-02-23

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Alla leverantörer som önskar delta i en offentlig upphandling uppmanas att visa att de är inskrivna i yrkes- eller handelsregistret, det vill säga att företaget överensstämmer med de villkor som föreskrivs i EU-medlemsstaten där företaget är etablerat.

Beställningssystem

2021-02-23

Vad är ett beställningssystem?

Ett beställningssystem, även kallat e-handelssystem eller inköpssystem, är ett elektroniskt system för att hantera en upphandlande enhets -eller myndighetsbeställningar.

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

2021-02-23

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Elektronisk process för återkommande anskaffning av standardprodukter till en upphandlande myndighet/enhet. Systemet är öppet för leverantörer att lämna eller tillkomma under hela giltighetstiden.

Ekonomisk aktör

2021-02-23

Vad är en ekonomisk aktör?

En ekonomisk aktör är den EU-beteckning som avser varuleverantörer, tjänsteleverantörer och entreprenörer.

Avtalsspärr

2021-02-23

Vad är avtalsspärr?

Avtalsspärr kallas den tidsfrist innan en upphandlande myndighet eller enhet får teckna avtal med vinnande leverantör.

Börkrav

2021-02-23

Vad är ett börkrav?

Ett börkrav är inte ett obligatoriskt krav och kan ses lite som ett önskemål från den upphandlande myndigheten. Myndigheten kan själv välja sina bör-krav och det står fritt att lämna anbud även om man som leverantör inte uppfyller alla dessa.

CPV-koder

2021-02-23

Vad är CPV-koder?

Alla tjänster och produkter som upphandlas förses med egen kod, en CPV-kod, för lättare administrering. Koden beskriver olika branscher och produkter och ofta hittar man flera olika koder som passar in på upphandlingen.